Privacybeleid bij popkoor Joined Venture

Vanaf 25 mei 2018 hebben wij als vereniging een privacybeleid. Dit is vastgelegd in onderstaande privacyverklaring, die eveneens gepubliceerd zal worden op de website van Joined Venture. Het beleid is erop gericht uw privacy te beschermen en te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

Wat is de AVG?

De AVG is een nieuwe Europese privacywet die op 25 mei van kracht is geworden. Het doel van de AVG is om dezelfde wetgeving met betrekking tot bescherming van gegevens in alle EU-lidstaten te hebben en om burgers meer controle te geven over hoe en wanneer hun gegevens worden gebruikt.

Belangrijke informatie

In de privacyverklaring leest u welke informatie Joined Venture verzamelt, voor welke doeleinden we deze gebruiken en welke rechten u heeft. We raden u aan het goed te lezen.

1. PRIVACYBELEID

1.1. Jouw privacy

Joined Venture hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Joined Venture persoonsgegevens verwerkt van de leden.

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Joined Venture je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Joined Venture uitvoert, verzamelt en verwerkt Joined Venture persoonsgegevens bij:

-het verwerken en innen van de contributie.

-het verstrekken van gegevens en informatie en onderhouden van contacten

-aankondigen van evenementen, optredens.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door het bestuur en indien van toepassing (commissie-)leden die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De secretaris of commissielid kan een lid benaderen via telefoon, e-mail, whatsapp, etc.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

In onze ledenadministratie leggen wij de NAW-gegevens vast en overige informatie zoals leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, etc. zoals deze op het aanmeldingsformulier zijn weergegeven. Op dit aanmeldingsformulier tekent een lid dat deze gegevens vastgelegd en gebruikt mogen worden door Joined Venture.

1.4. Administraties

Joined Venture voert een administratie om de vereniging draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

1.5. E-mail

Joined Venture verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om de leden te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen zoals de komende optredens.

1.6. Foto’s en video’s, social media

Gedurende optredens en evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kan op de website van Joined Venture of andere social media terechtkomen.

Joined Venture heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat Joined Venture hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met de secretaris van Joined Venture met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Joined Venture zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Joined Venture geen verantwoordelijkheid, tenzij door Joined Venture zelf geplaatst.

1.7. Communicatiemiddelen gebruikt door bestuur en leden

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Joined Venture, wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen waaronder e-mails, WhatsApp/Messenger, Facebook, telefoongesprekken, et cetera. Het bestuur en de leden dienen zich te houden aan dit privacybeleid.

1.8. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar de secretaris van Joined Venture met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.

Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan eveneens contact op met de secretaris.

2. TENSLOTTE

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan de secretaris van Joined Venture.

2.2. Wijzigingen privacybeleid

Joined Venture behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien Joined Venture een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Joined Venture de persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving via een e-mail aan alle leden.

2.3. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van Joined Venture verantwoordelijk.